Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Joanna Krokos

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie zezwolenia PWIS 117/2015 na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć wewnątrzustnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • Pracownicy: 20mSv/rok.
  • Ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.